Δικαιολογητικά για την τέλεση Πολιτικού Γάμου στην Ελλάδα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου ειναι τα παρακάτω:
 • Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης απο το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή απο το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση μιάς ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία
  Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ  απο εφορία, απο τον κάθε μελλόνυμφο
 • Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα βιβλιάριο ασθενείας , εκκαθαριστικό εφορίας κλπ) όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας , για τον κάθε μελλόνυμφο.
  Για τους ΄Ελληνες του εξωτερικού
 •  Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης απο το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας , η ανυπαρξία κωλυμάτων, όπως και ο βαθμός του γάμου, αν ειναι δηλαδή ο πρώτος , δεύτερος γάμος κοκ
  Τα παραπάνω παραλαμβάνονται , συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη
 • Δημοσίευση του  γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζετια το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας  προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ απο Δ.Ο.Υ και Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία ) εάν υπάρχουν διαθέσιμα.
 • Για τους αλλοδαπούς , τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ειναι τα ακόλουθα:
 • Βεβαίωση απο την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή  στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Αυτή η βεβαίωση πρέπει να ειναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 • Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 • Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 • Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ ανά άτομο
 • Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού σε φωτοτυπία , όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας των μελλονύμφων.
Σημαντική διευκρίνιση για την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων .
 • Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να ειναι σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που ειναι στην συνθήκη της Χάγης.
 • Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Περιφέρειας.
 • Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρεώση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.
 • Για τα υπόλοιπα κράτη, αντι της σφραγίδας της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο απο το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού  ή απο το προξενείο της΄ίδιας χώρας στην ΕΛλάδα και εν συνεχεία απο το Υπουργείο Εξωτερικών (συγκεκριμένα απο το τμήμα διεθνών σχέσεων).
 • Η επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά πρέπει να ειναι θεωρημένη είτε απο το ΕΛληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης ειτε απο  ΄Ελληνα δικηγόρο.
 • Οσον αφορά στήν δήλωση του γάμου στην Εφορία, απο εδώ και στο εξής, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με τα ληξιαρχεία θα επικαιροποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα τις μεταβολές των στοιχείων των φορολογουμένων ενώ το taxisnet θα ενημερώνεται αυτόματα. ΄Ετσι  δεν θα χρειάζεται πλέον η δήλωση γάμου στην εφορία αλλα θα γίνεται αυτόματα.
Ηλεκτρονικό παράβολο άδειας γάμου
 • Το παράβολο άδειας γάμου με την συνδρομή και την επιμέλεια της Γ.Γ.Π.Σ γίνεται ηλεκτρονικό και για την έκδοση του απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ των μελλονύμφων. Η σχετική ηλεκτρονική πληροφορία φτάνει σε πραγματικό χρόνο στην ΗΔΙΚΑ η οποία όπως προαναφέρθηκε μπορεί αν παρέλθουν 10 μήνες απο την έκδοση του να  προβεί στην αναστολή των παροχών που συνδέονται με την διατήρηση της πρότερης οικογενειακής κατάστασης ανεξάρτητα απο το αν αυτοι δήλωσαν ή όχι το γάμο τους. Για το λόγο αυτό η ΓΓΠΣ ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο την ΗΔΙΚΑ για την έκδοση του ανωτέρω παραβόλου στο οποίο εφεξής καταγράφονται υποχρεωτικά τα ονοματεπώνυμα οι ΑΜΚΑ , και οι ΑΦΜ των μελλονύμφων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η τέλεση του γάμου, η ανασταλείσα καταβολή συνεχίζεται κανονικά, αφού προηγούμενα ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα βεβαίωση απο την αρμόδια εκκλησιαστική ή δημοτική αρχή  οτι δέν τελέστηκε γάμος. Στην περίπτωση αυτή αποδίδονται αναδρομικά και άτοκα οι τυχόν παρακρατηθείσες παροχές κατα τα παραπάνω οριζόμενα. Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης η καταβολή συνεχίζεται και αποδίδονται στον δικαιούχο γονέα, που έλαβε την επιμέλεια των τέκνων, αναδρομικά και άτοκα τα επιδόματα και οι λοιπές παροχές των οποίων ειχε ανασταλεί η καταβολή τους, ύστερα απο την προσκόμιση απο αυτόν των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα , ο οποίος ενημερώνει αμελλητί την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Συζήτηση σχετικά με το άρθρο

για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2106231481